รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาเตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะ -ทุนพวอ.(นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%] [ 1,898,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ทุนวิจัยเพื่อการศึกษา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,898,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิเจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2563

blank