รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ [60.00%] [ 1,799,940 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [40.00%] [ 1,199,960 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,999,900 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การศึกษาเส้นทางการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2 .    
  การพัฒนาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน บนเส้นทางถนนจากภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย ถึงเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3 .    
  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
blank