รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคตะวันออกตามแนวทางประเทศไทย 4.0
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [20.00%] [ 740,360 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ไพศาล มุณีสว่าง   [20.00%] [ 740,360 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา [20.00%] [ 740,360 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ชวลีย์ ณ ถลาง [20.00%] [ 740,360 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล [20.00%] [ 740,360 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 3,701,800 บาท
ระยะเวลา :
 9 ตุลาคม 2560 - 8 กันยายน 2561
หมายเหตุ :
จากเดิม ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล หัวหน้าโครงการ เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ณ 9 ส.ค.61

blank