รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อสนับสนุนระบบ e-Report ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [100.00%] [ 780,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 780,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลา :
 15 กันยายน 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

blank