รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  นวัตกรรมการผลิตสารเคมีกำจัดวัชพืชและการประเมินประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [100.00%] [ 977,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 977,500 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

blank