รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  นวัตกรรมไบโอเซรามิกส์กำจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชจากแหล่งน้ำ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล   [60.00%] [ 343,440 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [20.00%] [ 114,480 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชาลินี คชสาร [20.00%] [ 114,480 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 572,400 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

blank