รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [100.00%] [ 3,152,550 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 3,152,550 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 16 สิงหาคม 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2555

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Sombat Chuenchooklin, Saharat Taweepong, Udomporn Pangnakorn Rainfall-Runoff Models and Flood Mapping in a Catchment of the Upper Nan Basin, Thailand  J. of Water Resource and Hydraulic Engineering: JWRHE 4 3 293-302 /2015    

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
Community's Water Resource Management in Upstream Catchments of Large River Basin  The 9th International Symposium on Social Management Systems  2013 ประเทศออสเตรเลีย https://ssms.jp/symposium/papers-list  
1 S. Chuenchooklin Community's water resource management in upstream catchments of large river basin: a case study in Pua watershed  J. of Society for Social Management Systems (online) 13 3349 3 /2015    
1 S.Chuenchooklin Streamflow Modeling for a Small Watershed using Limited Hydrological Data  World Academy of Science,Engineering and Technoloty 6 10 866-870 /2013    
1 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
Rainfall-Runoff Models and Flood Mapping in a Catchment of the Upper Nan Basin in Thailand  2015 International Conference on Water Resource and Environment (WRE2015)  2015 Beijing,China.   
blank