รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสําหรับ เตารีดไฟฟ้า (นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%] [ 1,170,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,170,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก :  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2561

blank