รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกเทคนิคการจัดท่าของการถ่ายภาพเต้านม
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: .... [60.00%] [ 84,960 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สุชาติ แย้มเม่น   [40.00%] [ 56,640 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 141,600 บาท
ระยะเวลา :
 1 พฤษภาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

blank