รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  การศึกษาระบบโลจิสติกส์และศุนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [60.00%] [ 2,541,902 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: นายสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ [40.00%] [ 1,694,602 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 4,236,504 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 15 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2563
หมายเหตุ :
งบประมาณของแผนงานโครงการ 1,066,620.00 บาท

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การประเมินศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าประมง เชื่อมโยงกลุ่มภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน
2 .    
  การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่และการเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน
3 .    
  การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านระบบโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาศูนย์กระจายสิ้นค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน
blank