รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแนดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: โพธิ์งาม สมกุล   [100.00%] [ 4,046,846 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 4,046,846 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
ระยะเวลา :
 15 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2563
หมายเหตุ :
งบประมาณของแผนงานโครงการ 1,295,970

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การศึกษาและพัฒนาแนวคิดกระบวนการและแบบจำลองสำหรับการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
2 .    
  การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
blank