รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสร้างเครื่องวัดสมรรถภาพปอด
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ปฏิวัติ โชติม [70.00%] [ 122,360 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สุชาติ แย้มเม่น   [30.00%] [ 52,440 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 174,800 บาท
ระยะเวลา :
 1 มิถุนายน 2558 - 30 มีนาคม 2559

blank