รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การลดสัญญาณรบกวนในภาพถ่ายทางไกล โดยใช้วีธี LDT
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [60.00%] [ 30,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศิริพร เดชะศิลารักษ์   [40.00%] [ 20,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 50,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547

blank