รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เครื่องควบคุมอากาศ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%] [ 178,300 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 178,300 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : IRPUS สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 1 กรกฏาคม 2548 - 30 เมษายน 2549

blank