รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ระบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพไดชาร์จด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%] [ 88,100 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 88,100 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : IRPUS สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 1 กรกฏาคม 2549 - 30 เมษายน 2550

blank