รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การหามุนเอียงที่เหมาะสมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้ายแสงอาทิตย์แบบอิสระในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%] [ 271,803 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 271,803 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2552

blank