รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประเมินหาขนาดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเชลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเข้าระบบจำหน่าย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2546 - 31 มกราคม 2548

blank