รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาอัลกอริทิมในการวัดค่าความถี่ที่เวลาจริงของสัญญาญแรงดันแปรงถ่านของไดชารจ์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2552 - 31 มกราคม 2553

blank