รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  รูปแบบระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา [20.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ. แพทย์หญิงกรองกาญจน์ สุธรรม [20.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.พุดพาน พันธุเณร [20.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นายอติพันธ์ สุวัฒน์เมฆินทร์ [20.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ทิพย์วิมล แตะกระโทก   [20.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 500,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

blank