รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  *แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐภาพ แผนงานวิจัยท้าทายไทย : เรื่อง ถนนปลอดภัย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [70.00%] [ 21,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]


วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา   [30.00%] [ 9,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 30,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการท้าทายไทย : ถนนปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 5 ตุลาคม 2561 - 4 กันยายน 2563
หมายเหตุ :
-งบประมาณทั้งหมด 30,000,000 บาท
-งบประมาณบริหารจัดการ 2,700,000 บาท , จัดสรรให้มหาวิทยาลัย 10% 300,000 บาท
- งบประมาณในส่วนของโครงการ 27,000,000 บาท

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  *แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐภาพ แผนงานวิจัยท้าทายไทย : เรื่อง ถนนปลอดภัย
blank