รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  การลดการใช้งานและการจัดการสารเคมีปราบศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [100.00%] [ 5,698,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 5,698,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 3 มกราคม 2562 - 3 มกราคม 2563
หมายเหตุ :
โครงการอยู่ในแผนงาน การลดการใช้งานและการจัดการสารเคมีปราบศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล)
มีโครงการย่อย 5 โครงการ

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  โครงการวิจัยย่อยที่ 2 งานวิจัยสร้างเครืองข่ายปลูกอ้อยปลอกภัยจากสารเคมีในความร่วมมือของการรับซื้ออ้อยจากภาคอุตสาหกรรม
blank