รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  วิธีเมต้าฮิวริสติกส์แบบปรับเปลี่ยนและผสมสำหรับการออกแบบผังเครื่องจักรที่พิจารณาหลายหลักเกณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าแบบพลวัต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์   [100.00%] [ 553,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 553,500 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลา :
 1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
บทคัดย่อ :
 อยู่ระหว่างทำสัญญา

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Christian Hicks

Robust machine layout design under dynamic environment: dynamic customer demand and machine maintenance  Expert Systems with Applications: X 3 0957-4174 4.292/2018    
blank