รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ธนพล เพ็ญรัตน์   [100.00%] [ 5,988,798 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 5,988,798 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะุกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ระยะเวลา :
 9 กันยายน 2562 - 8 กันยายน 2563

blank