รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โปรแกรมการตัดสินใจทางการเงิน : เฟสที่ 1ประกันชีวิต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ธนิต มาลากร   [100.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 50,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

blank