รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รณกฤต แสงผ่อง   [80.00%] [ 4,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ประเทือง โมราราย   [20.00%] [ 1,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 5,000 บาท
ระยะเวลา :
 21 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2563

blank