รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกล้วยอบเนย กรณีศึกาากลุ่มสหกรณ์แปรรูปหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
จากชุดโครงการ :
  โครงการนวัตกรรมการพัฒนาโซ่อุปทานกล้วยอบเนย อำเภอกงไกรลาศ อย่างยั่งยืน [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [ 100.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  150,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

blank