รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
จากชุดโครงการ :
  โครงการการจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: สุรชัย ศิลาวรรณ [40.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: กิตติมา ยุทธสารประสิทธิ์ [20.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: สุนัชฌา ไชยกาล [20.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: บรรลือ พักนา [20.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  490,700 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 1 มิถุนายน 2560 - 13 พฤษภาคม 2561

blank