รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การจัดการโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
จากชุดโครงการ :
  โครงการการจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: บุญพล มีไชโย  [ 60.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: ดลยฤทธิ์ เสฎฐสุวจะ [20.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: กัญทิยา ประดับบุญ [20.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  467,500 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 1 มิถุนายน 2560 - 13 พฤษภาคม 2561

blank