รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสำรวจความคิดเห็นด้านความปลอดภัยและพัฒนาเกณฑ์การประเมินกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลที่ปลอดภัย
จากชุดโครงการ :
  การบริหารจัการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางทะเล [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [ 100.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  1,158,400 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 15 มกราคม 2561 - 14 มกราคม 2562

blank