รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จากชุดโครงการ :
  การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์  [ 50.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: โพธิ์งาม สมกุล  [ 50.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  750,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561

blank