รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  (โครงการวิจัยย่อยที่ 2) การออกแบบตัวถังและช่วงล่างสำหรับรถไฟฟ้า
จากชุดโครงการ :
  (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
รองหัวหน้าโครงการย่อย: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [ 33.33%]

หัวหน้าโครงการย่อย: สมพร เรืองสินชัยวานิช  [ 33.33%]

หัวหน้าโครงการย่อย: ภาณุ พุทธวงศ์  [ 33.33%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้  3,454,000 บาท
ระยะเวลา :
 10 พฤศจิกายน 2555 - 10 พฤศจิกายน 2556

blank