รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่และการเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน
จากชุดโครงการ :
  การศึกษาระบบโลจิสติกส์และศุนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์  [ 60.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ดร.ศิริกาณจน์ จันทร์สมบัติ [40.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  1,010,580 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 15 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2563

blank