รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
จากชุดโครงการ :
  การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแนดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2 [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ  [ 100.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  1,438,222 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
ระยะเวลา :
 15 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2563

blank