รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการวิจัยย่อยที่ 2 งานวิจัยสร้างเครืองข่ายปลูกอ้อยปลอกภัยจากสารเคมีในความร่วมมือของการรับซื้ออ้อยจากภาคอุตสาหกรรม
จากชุดโครงการ :
  การลดการใช้งานและการจัดการสารเคมีปราบศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [ 80.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ผศ.จักรทอง ทองจัตุ [20.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  938,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 3 มกราคม 2562 - 3 มกราคม 2563

blank