รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจให้เช่ารถจักรรยานยนต์สำหรับนักท่องเทียว
จากชุดโครงการ :
  นวัตกรรมถนนปลอดภัย [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ทิพย์วิมล แตะกระโทก  [ 60.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: ดร.นทชัย วงศ์ชวลิตกุล [20.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ผศ.ดร.จิระ บุรีคำ [20.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  966,600 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย / เป้าหมายรัฐบาล แผนงานวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ"ถนนปลอดภัย" ชุดโครงการ "นวัตกรรมเพื่อถนนปลอดภัย"
ระยะเวลา :
 30 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2563

blank