รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  (โครงการวิจัยย่อยที่ 1) การออกแบบระบบสถานีจอดจักรยานและระบบล็อกจักรยาน
จากชุดโครงการ :
  (ชุดโครงการ) จักรยานและระบบล็อกจักรยาน [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์  [ 100.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้  149,640 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555

blank