บุคลากร
  

:: นางสาวอัมพรรัตน์ เหม็นแดง

     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4022

:: นางสาวพนารัตน์ กิตติจารุขจร

     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4023

:: นางสาวศุภวรรณ วรนุช

     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4023

1. ดำเนินการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
2. คุมยอดเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
3. จัดทำใบเบิกพัสดุ
4. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
5. จัดทำสรุปรายงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย