ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

 นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561  จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร