พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายทางการวิจัย ระหว่าง กระทรวงกลาโหม กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายทางการวิจัย ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานการประชุม
      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ พลโท ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายทางการวิจัย