กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน

       ภาพกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานหน้าพระวิษณุคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ตั้งเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุม EN617 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทเนื่องวันวันปีใหม่ พ.ศ.2562 และหัวหน้างานนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ในวันศุกรืที่ 11 มกราคม 2562