ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผู้เสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18

       ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผู้เสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย