คณาจารย์/นักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณาจารย์/นักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย