ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัย ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและสาธิตการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับสนามแม่เหล็กในการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินปนเปื้อนสารอันตราย” ในงานวันนักประดิษฐ์ ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ      
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซด์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ