นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ในสถานการณ์จะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กับคนในชุมชน

     นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ในสถานการณ์จะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กับคนในชุมชน
      ทั้งนี้หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ ณ บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ผลการวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เท่ากับ 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(ที่มา : หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศฯ)
      เมื่อนำค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่ได้เปรียบเทียบกับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI (Air Quality Index) จะอยู่ในช่วง (...สีเหลือง...)
คำแนะนำ
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
(ที่มา : สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ )