โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้นำร่องการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (Modified EV)

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้นำร่องการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (Modified EV)  ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
      โดยมีท่าอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ให้เกี่ยรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ