คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ส่งมอบครุภัณฑ์ชุดฝักบัว อ่างล้างตาฉุกเฉิน

       เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง CE419 คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ส่งมอบครุภัณฑ์ชุดฝักบัว อ่างล้างตาฉุกเฉิน ซึ่งห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิศวกรรมอุตสาหการได้รับครุภัณฑ์ดังกล่าว
      โดยมี ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบครุภัณฑ์ ซึ่งในโอกาสต่อไปทาง ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จะได้รับครุภัณฑ์ตู้เก็บสารเคมี