โครงการ 5 ส

 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561  สโมสรรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ 5 ส  โดยได้ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ดูสะอาด สวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อทัศนียภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ดูดีตลอดไป