ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร