รูปกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

      ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฎา สิมารักษ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ

1
2
Next