หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งที่ 1/2562

        ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561  เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้อง EE106  และห้อง EE113 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งที่ 1/2562 ในหัวข้อเรื่อง การทำ  Workshop เรื่อง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล  โดยได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำ Workshop กัน